แจกฟรี แผนการสอน รายวิชา 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนการสอน
รวมไว้ให้ครบ แผนการสอนรายวิชา 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ระดับชั้น ป.1-ป.6
ดาวน์โหลด แผนการสอนรายวิชา 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ที่มา ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์