แจกฟรี! แผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นป.1-6

แผนการสอนสุขศึกษา

แจกฟรี! แผนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาโดยสำนักพิมพ์ สกสค. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้น ป.1-6

 

สุขศึกษาเป็นวิชาที่สร้างเรียนรู้ด้านสุขภาพ พัฒนา ทักษะชีวิต ซึ่งส่งผลเกื้อหนุนสุขภาพของผู้เรียน ส่วนพลศึกษาเป็นการ ศึกษาเล่าเรียนในการบำรุงร่างกายด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยให้เด็กเจริญเติบโต มีสุขภาพดี ซึ่งเด็กทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ

โดยเรารวบรวมไว้ให้มีทั้งชั้นประถม 1 – 6 และเป็นไฟล์ word คุณครูสามารถนำแผนการสอนนี้ไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ ตามความต้องการ