แจกฟรี! ใบงานภาษาไทย เสริมทักษะ แก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ใบงานภาษาไทย

ใบงานภาษาไทยทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกสิ่งที่มองเห็นได้ โดยเปรียบเทียบความแตกต่าง เชื่อมโยงที่เหมือนและจัดกลุ่มได้

เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

ใบงานภาษาไทยแต่ละแบบประกอบด้วยการฝึกทักษะการอ่านและเขียน โดยการท่องจ การรู้จักรูปพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ การฝึกอ่านและการเขียนโดยมีภาพประกอบเพื่อกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยครูควรอ่านหรืออธิบายใบงานภาษาไทยนี้ ให้นักเรียนฟังก่อนการทำแบบฝึกเสริมทักษะ

การทำแบบฝึก

๑. ก่อนที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกครูควรศึกษาแบบฝึกให้เข้าใจก่อน

๒. ขณะนักเรียนทำแบบฝึกครูควรดูแลให้กำลังใจ และสรุปผลการฝึกทักษะให้นักเรียนรู้ ทุกครั้งเพื่อเป็นการเสริมแรงและจูงใจให้ต้องการฝึกทักษะต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด้กไทยอย่างยั่งยืน(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ตลอดจนมีความตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยได้จัดทำแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การอ่านและการเขียนภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง)ขึ้น โดยใบงานภาษาไทยเหล่านี้ประกอบด้วย

ชุดที่ ๑ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

ชุดที่ ๒ การประสมคำ

ชุดที่ ๓ คำที่มีตัวสะกด

ชุดที่ ๔ คำควบกล้ำ

 

ขอขอบคุณที่มา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒