แจก! แผนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 – ม.2

แผนการสอนวิทยาการคำนวณ

 วิทยาการคำนวณคืออะไร?

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันจึงมีการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณมุ่งหวังให้นักเรียนนำไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว


โดยไฟล์สื่อการสอนวิชาวิทยาการคำนวนชิ้นนี้เป็นไฟล์ word คุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลย

ขอขอบคุณที่มาจาก สื่อการสอนฟรี