แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

คณิตศาสตร์ BBL

BBL (Brain Based Learning) คือ การใช้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์

ซึ่งแนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําขึ้นโดยมุ่งหวังให้ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กในแต่ละวัยตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการ 

โดย บทความนี้ ได้รวบรวม แนวทางการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ BBL ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลดใช้งาน ดังนี้