แนวทางการฝึกอบรมเทคนิค การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

แนวทางการฝึกอบรมเทคนิคเวทคณิต

โดยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวทของอินเดีย ประกอบด้วยสูตร 16 สูตร ที่เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้น จาก 16 สูตรหลัก สามารถนำมาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการคิดคำนวณได้ 

ที่มา : รักครู.com