แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษร ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบอักษร
สำหรับยุคสมัยนี้นั้น การเขียนด้วยมือ หรือลายเส้น เปรียบเสมือนเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคน สำหรับการฝึกเขียนจึงจำเป็นต้องหาแบบอักษรมาเพื่อใช้เป็นแนวทางนำทางฝึกเขียน เพื่อให้ลายเส้นออกมาสวยงาม บทความนี้มีแบบอักษรจากทางกระทรวงศึกษาธิการ มาให้คุณครูดาวน์โหลดเก็บไว้ใช้
โดยจุดม่งหมายของการคัดลายมือ
๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตา ให้คล่องแคล่วในการเขียน
๒. เพื่อเขียนตัวอักษรไทยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อยางประณีต สะอาดเป็ นระเบียบ ชัดเจน
รวดเร็ว และอ่านเข้าใจง่าย
๓. เพื่อให้เกิดความชํานาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕. เพื่อให้เกิดสมาธิการทํางาน มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ

ที่มา : https://www.trainkru.com/