แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.5

หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษ Young Achievers P.5     

ประเภทสื่อการเรียนรู้  แบบฝึกหัด

เลข ISBN

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ

ชั้น ประถมศึกษาปีที่5

ผู้จัดพิมพ์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ผู้เรียบเรียง Suzanne Harris

จำนวนหน้า 134 หน้า

กระดาษ 80 แกรม

น้ำหนัก(กรัม) 380 กรัม