เอาใจครูประถม!! โหลดฟรี คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1

อำนวยความสะดวก ให้ครูระดับชั้นประถมศึกษา รวมลิงค์ไว้ให้โหลดคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1 

โดยคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1 นี้ จัดทำตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เล่ม 1 กับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่อง อาหารและการย่อยอาหาร การแยกสารเนื้อผสม และหินและซากดึกดำบรรพ์ ทั้งนี้ยังมีแนวคำตอบในแบบบันทึกกิจกรรมและแนวทางการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนที่ครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย

*หมายเหตุ ก่อนดาวน์โหลดต้องสมัครสมาชิกก่อน คลิกเลย >> https://www.scimath.org/register

ที่มา : รักครู.com

#LearnEducation  #LearningSolutionForAll