ได้ใช้แน่! รวม 80 อักษรย่อ คำที่ใช้บ่อยในงานเอกสาร

รวม 80 อักษรย่อ

ได้ใช้แน่! รวม 80 อักษรย่อ คำที่ใช้บ่อยในงานเอกสาร

งานเอกสารเป็นหนึ่งในงานที่คุณครูหนีไม่พ้น หลาย ๆ ครั้งที่ครูทำเอกสารต้องเขียนคำย่อต่าง ๆ มากมาย วันนี้เรารวมคำย่อที่ใช้บ่อยในงานเอกสารที่ใช้บ่อย ๆ มาให้กัน 

 

คำที่พบบ่อย

จ. – จังหวัด

16.00 น. – 16.00 นาฬิกา

ม. – มหาวิทยาลัย

ว. – วิทยาลัย

รร. – โรงเรียน

ประกาศนียบัตร

ป. – ประกาศนียบัตร

ป.กศ. – ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ปวช. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปวส. – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

กทม. หรือ กทม – กรุงเทพมหานคร

ตจว. – ต่างจังหวัด

บมจ. – บริษัทมหาชนจำกัด

 

ขรก. – ข้าราชการ

ศ. – ศาตราจารย์

ดร. – ดอกเตอร์ 

ผวจ. – ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผศ. – ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผอ. – ผู้อำนวยการ

ผจก. – ผู้จัดการ

ครม. – คณะรัฐมนตรี

นรม. – นายกรัฐมนตรี

รมต. – รัฐมนตรี

รมว. – รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สจ. – สมาชิกสภาจังหวัด

ก.จ. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กศน. – กรมการศึกษานอกโรงเรียน

อบต. – องก์การบริหารส่วนตำบล

อยจ. – องก์การบริหารส่วนจังหวัด

พระราชกำหนด – พ.ร.ก. 

พระราชบัญญัติ – พ.ร.บ.

พระราชกฤษฎีกา – พ.ร.ฎ.

 

องค์กรการศึกษา 

ศธ. – กระทรวงศึกษาธิการ

สป.ศธ. – สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ

กกอ. – คณะกรรมการการอุดมศึกษา

กอศ. – คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กพฐ. – คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป./สพม. – สำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. – สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สกอ. – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกศ. – สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สช. – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ก.ค.ศ. – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สกสค. – สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางศึกษา

สทศ. – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สมศ. – สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

สกว. – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สสวท. – สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สคบส. – สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สพร. – สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

ก.พ.ร. – สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คพร. – คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

สพท. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กพ. – สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน กศน. – สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักงาน กศน.จังหวัด ……. – สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด……..

กศน.อำเภอ …… – ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ………

ศรช. – ศูนย์การเรียนชุมชน

ศฝช. – ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

 

กระทรวงต่าง ๆ

กห. – กระทรวงกลาโหม

กค. – กระทรวงการคลัง

กต. – กระทรวงการต่างประเทศ

กก. – กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

พม. – กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กษ. – กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คค. – กระทรวงคมนาคม

ทส. – กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทก. – กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พน. – กระทรวงพลังงาน

พณ. – กระทรวงพาณิชย์

มท. – กระทรวงมหาดไทย

ยธ. – กระทรวงยุติธรรม

รง. – กระทรวงแรงงาน

วธ. – กระทรวงวัฒนธรรม

วท. – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศธ. – กระทรวงศึกษาธิการ

สธ. – กระทรวงสาธารณสุข

อก. – กระทรวงอุตสาหกรรม