5 เหตุผลที่ LearnEducation ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาไทย

LearnEducation

เพราะการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นสังคมแห่งการเปิดกว้างและเรียนรู้ พร้อมด้วยการเติบโตของโลกในทุกวันนี้ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่การศึกษาและบุคลากรในวงการนี้ ต้องปรับตัวและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

LearnEducation เล็งเห็นจุดนี้เป็นสำคัญ สร้างรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ เพื่อช่วยคุณครูให้สามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างเท่าเทียม

1.LearnEducation นวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์

2.LearnEducation ตั้งเป้าหมาย 3,000 โรงเรียนใน 3 ปีข้างหน้า พร้อมขยายรูปแบบการรู้ แพลตฟอร์มการศึกษาที่ตอบโจทย์ไปสู่ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียด้วย

3.LearnEducation เล็งเห็นปัญหาของการศึกษาไทย อัตราการลาออกของนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่มีคะแนนค่อนข้างต่ำ พร้อมมุ่งมั่นคิดค้นโซลูชั่น ที่แก้ปัญหาต้นตอเหล่านี้ ด้วยนวัตกรรมและวิธีที่ยั่งยืน

4.LearnEducation วางโมเดลพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์ทั้งผู้เรียนผู้สอน มีการวัดความพร้อมระดับเบื้องต้น การนำเทคโนโลยีไปใช้ ฝึกอบรมครูผู้สอน พร้อมประเมินพัฒนาการของโรงเรียนหลังใช้ระบบจาก  Learn Education

5.LearnEducation ใช้แล้วเห็นผลจริงจากการวัด HIGH PERFORMANCE ผลสัมฤทธิ์จากการใช้ระบบ LearnEducation กับ คะแนน O-NET ที่สูงขึ้น

ที่มา : LearnEducation