7 หลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบ Blended Learning จาก LearnEducation

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้”

โดยรูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เราไม่หยุดพัฒนา ทั้งเนื้อหาวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อครูและนักเรียนทุกคน

 

7 หลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบ Blended Learning มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

1.Math & Science

Science (วิทยาศาสตร์)

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

>> คอร์สเรียน : เนื้อหาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

 

Math (คณิตศาสตร์)

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

>> คอร์สเรียน : เนื้อหาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

 

2. Basic Math

>> เหมาะกับใคร?

นักเรียนที่มีพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และต้องการเสริมสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงทักษะให้สามารถต่อยอดการเรียนตามระดับชั้นได้

>> คอร์สเรียน : พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

>> ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน (ที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ)

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment Teacher

3.Training & Implementation

 

3.ภาษาอังกฤษ

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ช่วยให้นักเรียนกล้าใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ สร้างทัศนคติที่ดี และยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อีกทั้งยังมีตัวช่วยสำหรับคุณครูในการประเมินการเรียนสอน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6

>> คอร์สเรียน : พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

>> ประกอบด้วย

นักเรียน

– หนังสือเรียน

– แบบฝึกหัด

– บทเรียนวิดีโอ

คุณครู

– คู่มือครู

– แบบฝึกหัดเสริม

– ไฟล์สำหรับฝึกฟัง

– โปสเตอร์

4.English for TCAS

>> เหมาะกับใคร?

สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้เนื้อหากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (O-NET ภาษาอังกฤษ, GAT ภาษาอังกฤษ, วิชาสามัญภาษาอังกฤษ) ในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

>> ระดับชั้นที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาปีที่ 6

>> คอร์สเรียน : คอร์สแข่งขัน English for TCAS

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

– ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

– หนังสือเรียน

– คู่มือครู

– แผนการเรียนสำหรับครู

2.ติวสด 1 ครั้ง (3 ชั่วโมง)

3.จำลองสนามสอบ (Mock up)

4.Software & Assessment

5.Teacher Training & Implementation

5.O-NET ป.6 และ ม.3

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3

>> คอร์สเรียน : คอร์สแข่งขัน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

– หนังสือเรียน

– คู่มือครู

– แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

 

6.CODING

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ โดยบทเรียนเน้นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

>> ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6

>> คอร์สเรียน : เนื้อหาในบทเรียนอิงกับ สสวท. ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – แบบฝึกหัด

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

 

7.Lab for School

>> เหมาะกับใคร?

โรงเรียนที่ต้องการให้นักเรียนได้เห็นการทดลองจริง ฝึกการคิด วิเคราะห์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบ O-NET ได้

>> ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

>> คอร์สเรียน : คอร์สการทดลองเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET

>> ประกอบด้วย

1.Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน

  – หนังสือเรียน

  – คู่มือครู

2.Software & Assessment

3.Teacher Training & Implementation

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

คุณสุชีว์นวล ลดาเลิศ ชิ (กิ๊ฟ) 0 88 099 8630
คุณยศศ์มิน มุสิกพันธ์ (เมย์) 084-626-4626
คุณพงศกร วนโชติตระกูล 061-741-2646
คุณสุวัฒน์ พวงสิงห์ 085-335-6629

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม