BLENDED LEARNING เทคนิคผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้

          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหนึ่งในเทรนด์ของการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นั่นคือ วิธีการเรียนแบบผสมผสานสื่อออนไลน์(B lended Learning) ที่มีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนปกติกับเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้าด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่แค่การส่งการบ้านอีเมลเปิดวิดีโอจาก Internet ประกอบการเรียนหรือการพูดคุยกันผ่านโลกออนไลน์เท่านั้น
แล้วการเรียนแบบผสมผสานนั้นเป็นอย่างไร ?

         หากเปรียบเทียบการเรียน เป็นการทำน้ำพริกกะปิหนึ่งถ้วย การที่รสชาติจะถูกปากต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างกะปิพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำตาลมะนาวอย่างพอดี นั้นก็เหมือนกับการเรียนแบบผสมผสานที่ต้องมีจุดตรงกลางระหว่างการเรียนแบบปกติกับการให้เรียนเนื้อหาทางออนไลน์อย่างพอดี

          สมาคมสโลนผู้ริเริ่มการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (ElaineAllen และ Jeff Seaman 2005 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยใจการศึกษาจากศูนย์วิจัย Babson) ได้ทำการศึกษาและวิจัย การเรียนแบบผสมผสาน ว่าควรมีสัดส่วนของเนื้อหาแบบออนไลน์อย่างน้อยร้อยละ 30 และไม่เกินร้อยละ 79 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมดและผสมผสานการเรียนในห้องตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา

         การเรียนแบบผสมผสานถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและลดภาระในการสอนของครูโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในรายวิชาจะอยู่ในวิดีโอออนไลน์ ให้นักเรียนได้เป็นคนกำหนดสภาวะการเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งความเร็วในการสอน ช่วงเวลา และ สร้างสมาธิโดยไร้สิ่งรบกวนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนคุณครูจะเหนื่อยน้อยลง โดยมีคาบการสอนที่น้อยลง แต่ให้ความสำคัญกับการออกแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น เปลี่ยนหน้าที่จากผู้สอนทั้งบทเรียน มาสู่การเป็นผู้นำในชั้นเรียน คอยกระตุ้นความคิด ตั้งคำถามออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกับชั้นเรียน ตอบข้อสงสัยและสรุปบทเรียนท้ายคาบให้กับนักเรียนโดยให้สอดคล้องกับการเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียนแบบผสมผสานเป็นสิ่งที่ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กำลังผลักดัน และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านระบบ Blended Learning Solution

 

ที่มา : 1. http://esheninger.blogspot.com/2017/12/blended-instruction-vs-blended-learning.html

2. https://www.learneducation.co.th/

 

#LearnEducation #LearningSolutionForAll