ใช้ระบบ Blended Learning Solution กับหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ได้แล้ววันนี้ “เล่มเดียวจบ ครบทุกประเด็น”

ไม่เพียงแค่การปรับปรุงและพัฒนาไฟล์การสอนเท่านั้น LearnEducation ยังใส่ใจในเรื่องของหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่ใช้ควบคู่กับไฟล์เรียน ซึ่งจะต้องง่ายต่อผู้ใช้งาน “เล่มเดียวจบ ครบทุกประเด็น” และหนังสือเรียนต้องได้รับใบอนุญาต(อญ.) จากกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกต้องอีกด้วย

แล้วทำไมต้องใช้หนังสือกระทรวงฯ จาก LearnEd?

1.เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ LearnEducation ได้รวบรวมเนื้อหาบทเรียนให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.พัฒนาและวิจัยหลักสูตร มาตรฐานเทียบเท่าต่างประเทศ

3.ออกแบบหลักสูตร ตามกระบวนการเรียนการสอน (Pedagogy)

4.พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ในด้านต่างๆ ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

5.สอดแทรกกิจกรรม เสริมสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ การสื่อสาร และแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

6.มีสรุปองค์ความรู้ และเพิ่มเทคนิคการเรียน เพื่อสร้างการจดจำและนำไปใช้ได้ง่าย

หนังสือเรียนหลักสูตรใหม่ “เล่มเดียวจบ ครบทุกประเด็น”

– มีแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
– สรุปสาระสำคัญ ในแต่ละสาระการเรียนรู้
– มีเกมหรือกิจกรรมแบบบูรณาการ (STEM) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียน
– สอดแทรกความรู้เสริม เพิ่มเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
– เชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียน เข้ากับชีวิตประจำวันโดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ตอบโจทย์ยุคสมัย อยู่ที่ไหนก็พร้อมเรียนได้เสมอ ด้วยนวัตกรรมการเรียน ผ่าน Learn anywhere กับ Learn Education

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่านให้สามารถ “เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้”

ตัดปัญหาการต้องเข้ามาเรียนเฉพาะที่ เพราะ Learn Education แก้ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการเรียน ผ่าน Learn anywhere เพียงแค่ ดาวน์โหลด application ผูเรียนก็สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง สะดวก สบาย ประหยัดเวลา อีกขั้นขอนวัตกรรมการศึกษา จัดตารางเรียนได้เอง

โดยรูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร จึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เราไม่หยุดพัฒนา ทั้งเนื้อหาวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อครูและนักเรียนทุกคน

*** รูปแบบการเรียนลักษณะนี้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

สำหรับโรงเรียน หรือคุณครูที่สนใจ การเรียนรูปแบบ Blended Learning Solution สอบถามข้อมูล หรือติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่

ติดต่อเราได้ที่ facebook inbox หรือ โทร 02-251-4569

หรือสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียด ด้านล่างไว้ ทางเราขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

สนใจหลักสูตร กรอกข้อมูลเพิ่มเติม