นักเรียน

ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ เห็นผลได้ในเทอมแรก

โรงเรียน

บริหารงานง่าย หาคุณครูมืออาชีพแนะแนวการสอน

ผู้ปกครอง

พึงพอใจ ผลการเรียนดีขึ้น สามารถสอบ Cambridge ได้

English 4 Skills

บริการของเรา
ออกแบบหลักสูตร

ตามตัวชี้วัดซาเลเซียนเสริมด้วยแผนการสอน Cambridge

เทคนิคการสอน

เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ O-NET / IELTS

คัดสรรและบริหาร

ครูต่างชาติมืออาชีพและควบคุมคุณภาพการสอน

กระบวนการทำงาน

กับ LEARN EDUCATION
1. รับ Requirement จากโรงเรียน

( Criteria ครู/ หลักสูตร / จำนวนคาบ / จำนวนนักเรียน
/กฏระเบียบ )

2. จัดหาครู/ส่งคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกให้โรงเรียนสัมภาษณ์

*หากโรงเรียนมีครูต่างชาติอยู่แล้ว สามารถโอนย้ายมาสังกัดกับเลิร์นฯ หรือสังกัดโรงเรียนต่อไปก็ได้

3. Demo Teaching Exam

ทดสอบการสอนจริงในห้องเรียน

4. Visa & Work Permit

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

5. Training ครูต่างชาติ 5 วัน

Orientation, การสอน,วัฒนธรรมไทย

6. Teacher Evaluation

By Learn's English Teacher Index (LETI)

รายละเอียดหลักสูตร

ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
ป.1 - ป.4

-เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐาน Cambridge English, เรียนกับครูต่างชาติ 3-5 คาบ/สัปดาห์

ป.5 - ป.6 (O-Net focus)

เน้นเตรียมสอบ O-NET,ใช้ Blenden Learning , เรียนกับครูต่างชาติ 1-2 คาบ/สัปดาห์ , เรียนกับ Digital Solution 2-3 คาบ/สัปดาห์

ม.1 - ม.3

ใช้หลักสูตร Road to IELTS, เน้นต่อยอดทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อมุ่งสู่การสอบ O-NET และ IELTS , เรียนกับครูต่างชาติ 3 คาบ/สัปดาห์

ม.4 - ม.6 (O-NET และ IELTS focus)

เน้นเตรียมสอบ O-NET และ IELTS , ใช้ Blended Learning,เรียนกับครูต่างชาติ 1คาบ/สัปดาห์ ,เรียนกับ Ignite by Ondemand 2 คาบ/สัปดาห์

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ ชญารัตน์ โทร 092-430-0465

WEBSITE : English4Skills