LEARN ED’S TEACHER

ครูรุ่นใหม่ มากประสบการณ์

เข้าใจความต้องการของผู้เรียน

ครูคณิตศาสตร์

ครูชัวร์

ศิริชัย เพชรชู
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูนุ่มนิ่ม

สนธิกานต์ ศรีมงคล
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูนุ่มนิ่ม

สนธิกานต์ ศรีมงคล
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูวิชญ์

ไกรวิชญ์ เหล่าปรีดา
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูวิทยาศาสตร์

ครูปาล์ม

พุทธชาด จันทร์เมือง
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูหมู

โสภณ วณิชพรประเสริฐ
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูติ๊ก

ลัดดา นาปาน
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูโบว์

พิศน์ณิชา วรติยางกูร
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูปาล์ม

พุทธชาด จันทร์เมือง
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูหมู

โสภณ วณิชพรประเสริฐ
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูติ๊ก

ลัดดา นาปาน
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น

ครูโบว์

พิศน์ณิชา วรติยางกูร
รู้จักครูคนนี้มากขึ้น