เหมาะกับใคร?

  • นักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานการเรียนคณิศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น สร้างความเข้าใจโดยใช้โจทย์ปัญหาเข้ามาสอดแทรกให้นักเรียนเห็นภาพชัด เข้าใจ และทำโจทย์ได้ไม่ซับซ้อน สร้างแรงบันบาลใจในการเรียน

คอร์สเรียน

  • วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1-2