LearnEd พร้อมเคียงข้างครู มอบหลักสูตรอบรมออนไลน์ เลื่อนวิทยฐานะครู ’63 จำกัด 1,000 ท่านเท่านั้น !!!

4 หลักสูตรอบรมออนไลน์

หลักสูตร นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอน STEM

หลักสูตร เทคนิคการสอนโปรแกรม SCRATCH เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสอน CODING (วิทยาการคำนวณ)

หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ : คุณครูที่ได้รับสิทธิ์ โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์ยืนยันอีกครั้ง ในวันที่ 17 เมษายน 2562 สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 เม.ย. – 22 พ.ค. 63

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook Page : LearnEducation