เหมาะกับใคร?

  • นักเรียนที่มีพื้นฐานระดับดี และต้องการพัฒนาตัวเอง เสริมความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบแข่งขัน พร้อมโจทย์ประยุกต์ให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเตรียมความพร้อม

คอร์สเรียน

  • วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1