LearnEducation ร่วมลงนามให้ความร่วมมือ ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพครูมัธยม

LearnEducation ลงนาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข้อตกลงร่วมมือกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคมผู้นำด้านการยกระดับประเทศด้วยนวัตกรรมการศึกษา ในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและทักษะอาชีพโดยใช้ศูนย์ ​HCEC เป็นฐาน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและทักษะอาชีพ โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มผ่านศูนย์ HCEC เป็นฐาน รวมถึงพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะในด้านการพัฒนาระบบการเรียนเชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเพิ่มคุณภาพและยกระดับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา

โดยนายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของคุณครู และเชื่อว่าคุณครูคือคนสำคัญในการขับเคลื่อนนำพาเด็กให้มีศักยภาพ ด้วยความเชื่อดังกล่าวจึงได้สนับสนุนหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย แบบออนไลน์ 2 หลักสูตร และแบบผสมผสาน 5 หลักสูตร สำหรับครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาทุกกลุ่มสาระ จำนวน 600 คน โดยจะจัดอบรมการเข้าใช้งาน แนะนำวิธีการใช้งาน การติดตามผลหลังการอบรม และการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนจริง ผ่านช่องทางออนไลน์และคลิปวิดีโอ พร้อมด้วยทีมงานสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาการใช้งาน และให้คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานตลอดหลักสูตร รวมมูลค่า 6,400,00 บาท

โดยสถานที่ดำเนินการคือโรงเรียนที่เป็นศูนย์ HCEC ทั้งหมด 5 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี (สพม. 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สพม. 10) จังหวัดชลบุรี (สพม. 18) จังหวัดนครราชสีมา (สพม. 31) และจังหวัดนครสวรรค์ (สพม. 42) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอื่นๆ
LearnEducation ลงนาม
LearnEducation ลงนาม
LearnEducation ลงนาม
LearnEducation ลงนาม
LearnEducation ลงนาม
LearnEducation ลงนาม