เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะความรู้การเงิน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างมาก โดยบทเรียนเน้นความรู้และกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มทักษะความรู้ทางการเงิน สร้างความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สเรียน

  • คอร์สความรู้การเงินที่ออกแบบหลักสูตรโดยการพัฒนาและดัดแปลงมาจากหลักสูตรต่างประเทศ ผ่านการรับรองโดยโค้ชการเงินระดับประเทศ

ระดับชั้น

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4