เหมาะกับใคร?

  • โรงเรียนที่ต้องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ปกครอง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน

คอร์สเรียน

  • คอร์สแข่งขัน O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น

  • ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่  3

ประกอบด้วย

  • Digital Content & Textbooks

  – ไฟล์เรียน (เนื้อหา + ตะลุยโจทย์)

– หนังสือเรียน

– คู่มือครู

– แผนการเรียนสำหรับครูและ Student journey

  • Software & Assessment

  • Teacher Training & Implementation

สนใจหลักสูตรนี้