SOCIAL ENTERPRISE กิจการเพื่อสังคม กับการศึกษาไทย

SOCIAL ENTERPRISE

SOCIAL ENTERPRISE กิจการเพื่อสังคม กับบทเรื่องในเรื่องของการศึกษาไทย

SOCIAL ENTERPRISE (SE) คือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการดึงเอากลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคม ซึ่งมีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้น 
SOCIAL ENTERPRISE กิจการเพื่อสังคม ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคม โดยสำหรับ (SocialEnterprise)SE ด้านการเรียนรู้และการศึกษานั้น ในปัจจุบันจะพบว่ามีหลายกลุ่ม หลายองค์กรและหลายมูลนิธิพยายามดำเนินกิจการเพื่อสังคม โดยเน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา มากกว่าแสวงหาผลกำไร 
โดยหลายองกรค์ ที่ทำในเรื่อง (SocialEnterprise)SE ดำเนินกิจการในรูปแบบของศูนย์การให้ข้อมูลและการเรียนรู้ สาธิตอาชีพที่ทำให้สามารถสร้างงานสร้างรายได้ โดยมีการให้คำปรึกษา หยิบยื่นโอกาสเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เข้าถึงเด็กทุกท้องถิ่น มีการจัดโครงการในการช่วยเหลือสังคม เข้าถึงโรงเรียน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กๆ ที่ขาดโอกาส ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ที่สะดวกต่อครูผู้สอนและเด็ก ให้เข้าถึงบทเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง 
โดย Learn Education ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำกิจการเพื่อสังคมทางด้านการศึกษา สร้างรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ เพื่อช่วยคุณครูให้สามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างเท่าเทียม
ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียน ที่สามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์ โดยเห็นได้ชัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบ Online Blended Learning นี้ได้เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ ในโรงเรียนกว่า 300 โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วทุกภาค เด็กๆ สามารถต่อยอดการเรียนได้มากกว่า 100,000 คน ทั่วประเทศ
มุ่งมั่น ยกระดับเทคโนโลยีในการช่วยเหลือครูในการสอนที่มีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
ที่มา : LearnEducation