All posts tagged: วิทยฐานะครู

ประกาศรายชื่อครูได้รับสิทธิ์การอบรมฟรี หลักสูตรพัฒนาครู

ประกาศรายชื่อคุณครูที่ได้รับสิทธิ์ อบรมฟรี! หลักสูตร “การบูรณาการเครื่องมือและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา”

อ่านเพิ่มเติม