• Background Image

  การเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับยุคดิจิตอล

  More Details
 • Background Image

  การเรียนรู้แบบ Blended-Learning เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน

  More Details
 • Background Image

  เทคโนโลยีสร้างวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  More Details

เรียนรู้เรื่องของเรามากขึ้น

ความเป็นมาของบริษัท

บริษัท Learn Education ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 พร้อมพันธกิจที่จะสร้างรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเนื้อหาวิชาการ เพื่อช่วยคุณครูให้สามารถมอบการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนได้อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ หลักสูตรของ Learn Education ยังสร้างทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เพิ่มแรงกระตุ้นสู่เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนจาก 70 โรงเรียน มีผลการเรียนที่สูงขึ้นในปี 2559

Background Image
วิสัยทัศน์

นักเรียนทุกคนในประเทศไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ บรรลุผลสำเร็จด้านวิชาการ เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดี

พันธกิจ

พัฒนาและเตรียมพร้อมเครื่องมือเพื่อช่วยให้การสอนของคุณครูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ Blended-Learning ที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณครูและนักเรียน

ความคิดเห็นที่มีต่อ Learn Education

ดร.ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย

เราเห็นความตั้งใจทุ่มเทของทีมงาน Learn Education ในการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้เทคโนโลยีสามารถช่วยนักเรียนในเมืองและในต่างจังหวัดเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ

Learn Education เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้กิจการเพื่อสังคมเพื่อพัฒนาการศึกษา

Learn Education แสดงให้เราเห็นว่ากิจการเพื่อสังคมสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน

logo1-editjpg