Blended Learning_โรงเรียน อบจ.เชียงราย

👍👍ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา สามารถเติมเต็มในส่วนที่รัฐจัดให้สมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้น เชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีเพื่อเพิ่มโอกาสและคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

✅ ลดการสอนพิเศษ
✅ ลดการจ้างติวเตอร์
✅ ลดภาระงานของครู
✅ ทราบพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล
✅ ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
✅ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
✅ ฯลฯ
กล่าวโดย : ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *