Learn Education องค์กรผู้มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงอนาคตการศึกษาของไทย ร่วมกลุ่ม Ashoka แหล่งรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

นายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคมด้านนวัตกรรมการศึกษาในเครือ เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกอโชก้า (Ashoka) แหล่งรวมผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงจากทั่วโลก

นายธานินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกอโชก้า (Ashoka)ประจำปี 2561 โดยอโชก้า คือ ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคมด้วยความเชื่อที่ว่า ‘ทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง’ ก่อตั้งขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2523โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคสังคมที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมด้วยตนเอง ซึ่งมี Partner เป็นองค์กรผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลกมากมาย อาทิ Facebook Google IKEA Foundation และ Disney เป็นต้น

ทั้งนี้ นายธานินทร์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ทำให้เขารู้ว่าการศึกษาเป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่า และ Learn Education ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมที่เขาร่วมก่อตั้ง กำลังสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่วัดได้และพลังที่เข้มแข็งในการปฏิรูปการศึกษาไทย

“ผมต้องการให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่ดี ที่สอดคล้องกับความสนใจและได้ประกอบอาชีพที่เหมาะสม” นายธานินทร์กล่าว และเขายังมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการศึกษาด้วยการหนุนเสริมให้โรงเรียนและครูเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยนำ “Blended Learning Platform” ที่ผสมผสานข้อดีของการสอนแบบเดิมเข้ากับเทคโนโลยีและระบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนตามความสามารถ ที่สำคัญคือปรับบทบาทครูให้เป็นโค้ช  Learn Education ร่วมมือกับโรงเรียนที่มีผู้อำนวยการที่ก้าวหน้าและคณะครูที่กระตือรือร้น โดยออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นมิตรกับคณะครูที่ทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟแวร์ โรงเรียนและครูแต่ละคนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะนำระบบไปใช้มากน้อยเพียงใดและอย่างไร  Learn Education ให้บริการทั้งโรงเรียนรัฐ เอกชนและทางเลือก โดยคิดค่าบริการโรงเรียนที่มีกำลังจ่ายและให้บริการฟรีแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ผลลัพธ์ที่ดีคือ นักเรียนได้รับคะแนนทดสอบตามมาตรฐานระดับประเทศสูงขึ้น 20%  โดยได้วางเป้าหมายที่จะขยายโครงการจากนักเรียน 35,000 คน ใน 150 โรงเรียนในขณะนี้ ไปสู่นักเรียน 1ล้านคนและครู 1 หมื่นคน ซึ่งเป็นหมุดหมายที่เขาเชื่อว่า ความต้องการในการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาแก้ไขปัญหา จะเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่ต้านทานไม่ได้

 นอกจากนั้น นายธานินทร์ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน จากสถาบันที่ทำงานด้านเดียวกันกว่า 100 แห่งทั่วโลกและนำมาเสริมข้อมูลที่รวบรวมจากห้องเรียน เขายังเห็นโอกาสในการพัฒนางานอีกหลายด้าน โดยกำลังขยายหลักสูตรจากคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปสู่วิชาอื่นๆ รวมทั้งหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม โดยมีการพัฒนา trainkru.com  ชุมชนออนไลน์ที่ส่งเสริมให้ครูแลกเปลี่ยนความรู้และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการอบรม coding และทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดัดแปลงซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของครูแต่ละคน นอกจากนี้ เขากำลังพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาของนักเรียน 20% ที่เรียนช้า และเห็นความเป็นไปได้ที่จะนำข้อมูลที่ดีและนวัตกรรมมาปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของประเทศไทยอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *