LearnEducation จัดสัมมนาครูประจำปี “Let’s have a better future together” รับมือไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการศึกษา ในกลุ่ม เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมประชุมครูประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Let’s have a better future together” รับมือการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันปรับตัวให้ทันศตวรรษที่ 21” ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังสิต
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีนายธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด พร้อมด้วยคุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์, คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ดร.ขจร ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณสินี จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอโชก้า ร่วมพิธีเปิดงานและให้การต้อนรับ  การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดอาวุธทักษะที่จำเป็นต่อครูไทยในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้กว่า 300 คน กับ 2
หลักสูตรคุณภาพ ได้แก่ หลักสูตร “STEM เชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อ.ดร.ปรัชญพงศ์ ยาศรี อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสูตร “การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร อดีตคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากกิจกรรมหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับครูแล้ว ยังมีกิจกรรม Let’s Party Together แต่งตัวตามธีม “Back to School ค่ำนี้พี่ขอเป็นนักเรียน”
ร่วมรับประทานอาหารค่ำและร่วมเล่นกิจกรรมพร้อมชิงของรางวัลมากมายโดยชุดนักเรียนที่ใส่มาในงานจะนำไปร่วมบริจาคให้กับนักเรียนในโครงการ Learn Education ผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กรต่อไปบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือผ่านโปรแกรมการศึกษาแบบผสมผสาน Blended Learning Solution มีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ ปัจจุบันมีครูและนักเรียนให้ความไว้วางใจใช้ระบบกว่า 45,000 ราย ใน 150 โรงเรียนทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *